Clubinfo

Nieuwjaarsspeech - 7 januari 2017

 

Beste Golfvrienden,

We zetten de trend van de korte geïllustreerde speeches, die we vorig jaar met succes hebben ingezet hebben, verder. U moet hier nog niet applaudisseren.

Daarom wordt deze nieuwjaarstoespraak ook een helikoptervlucht.

Mijn helikopter vliegt over de belangrijke investeringen in onze infrastructuur en in onze golfbaan en natuurlijk over een zeer gemeend woord van dank voor iedereen, die zich in het voorbije  jaar voor ons aller golfclub heeft ingezet. Maar ik wil beginnen met een belangrijke mededeling.

Wij hebben jullie in oktober ll. geïnformeerd dat Greta Vanzeebroeck werd aangesteld als onze nieuwe Manager-Secretaris. Greta heeft zich zeer snel ingewerkt en heeft deze functie ondertussen al met brio ingevuld.
Greta heeft meteen aangegeven dat zij nog even wou nadenken of de posities van Manager-Secretaris en Vice-Kapitein wel verenigbaar zijn. Na rijp beraad is ze tot de conclusie gekomen dat de combinatie van beide functies niet echt optimaal zou zijn. Daarom geeft zij er de voorkeur aan om nu haar functie van Vice-Kapitein neer te leggen.

Dit houdt natuurlijk in dat het bestuur samen met de kapitein op zoek moest gaan naar een nieuwe Vice-Kapitein. Ik ben zeer blij en zeer vereerd om u onze nieuwe Vice-Kapitein voor te stellen. …Als er hier muizen zouden zitten in of onder de zaal dan kunnen we die nu horen lopen…

Beste vrienden mag ik u voorstellen als onze nieuwe Vice-Kapitein, inderdaad opnieuw een dame. Het is Martine Van Tyghem.

Martine is een zeer gewaardeerd clublid en een vaste waarde bij onze wekelijkse tornooien. Zij heeft zich in het verleden actief ingezet voor vele ledenactiviteiten en alzo aangetoond dat zij onze club een warm hart toedraagt. Martine is ook één van de belangrijke steunpilaren van ons BGA-comité en heeft daar met de BGA-collega’s uitstekend werk geleverd. Dus was onze keuze eigenlijk gemakkelijk met iemand die al zo sterk bij onze club betrokken was.

Martine, wij zijn zeer verheugd dat jij het vice-kapiteinschap van de Brabantse Golf hebt aanvaard. Hartelijk dank voor uw engagement en veel succes.

In mijn nieuwjaarspeech belicht ik ook steeds de belangrijke investeringen van het komende jaar. Een Golfbaan en zijn infrastructuur, beste vrienden, zijn nooit af, neem dat maar van mij aan.

Onze belangrijkste investering, die ik vorig jaar al aangekondigd heb, wordt deze winter gerealiseerd. Het betreft de verbouwing en uitbreiding van ons Groenploeghuis op de hoek van hole 3. De behuizing van onze groenploeg en de machines is al een aantal jaren aan een drastische en dringende vernieuwing toe. Deze belangrijke investering zal onze medewerkers een adequate en eigentijdse huisvesting bieden, alsook de nodige bescherming aan ons kostbaar machinepark. Ook zullen we op deze manier in staat zijn om aan alle verzekerings- en milieuvoorschriften i.v.m. stockage van meststoffen, sproeimiddelen, machines en toebehoren een correct antwoord te kunnen geven. Onze groenploeg heeft alle voorbereidingen al getroffen voor de start van de werken. De werken starten nu onmiddellijk na het bouwverlof in januari. Volgens de planning zouden de werken moeten beëindigd zijn in april. 

Ook in ons clubhuis en onze zalen hebben we weer een aantal onderhoudswerken gepland. Ook belangrijk zijn de herstellingen aan de torens en het dak.

Maar ook in 2017 zal ons belangrijkste bezit: onze golfbaan, natuurlijk weer heel veel aandacht krijgen.

Vorig jaar heb ik aangekondigd dat wij na onze zeer succesvolle drainagewerken over heel de baan een studie zouden maken voor de beregening van zowel greens, Tees als fairways. De grote drainagewerken van het voorbije jaar hebben hun degelijkheid zeker al bewezen. De mechanische stabiliteit van onze fairways is geweldig verbeterd. Daar waar heel wat clubs tijdens het natte voorjaar soms voor een langere tijd hun baan hebben moeten sluiten, hebben wij, op enkele onweersmomenten na, heel de tijd kunnen doorspelen.

Dus nu van drainage naar beregening. In een eerste fase hebben we als test voor een mogelijk ruimer project op langere termijn, een fairwayberegening op hole 11 aangelegd en op het laatste stuk vóór de green van hole 9.

Met succes. Wij hebben in de drogere periode duidelijk het verschil kunnen vaststellen tussen een wonderlijk mooie groene fairway van Hole 11 en droge zones elders op de baan. Ons beregeningsplan is in studie en heeft een spreiding zowel in de tijd als in prioriteit. Een eerste deel zal nog terug gaan naar de modernisering van de beregening van een aantal oudere greens. Sommige zijn 30 jaar oud.

Dan komt ook de beregening van de Tees in een 2de fase  samen met de beregening van de zwakste fairways. Om ten slotte ook de andere minder prioritaire fairways aan te pakken. We spreken hier over een meerjarenplan. Ik kom hier zeker nog op terug.

Deze beregeningen gaan ook gepaard met het inzaaien van nieuwe sterkere en resistentere grassoorten. Het doorzaaien met nieuwe grassoorten moet ons voorbereiden op het door strengere wetgeving steeds moeilijker worden om met fytotechnische middelen de schimmels weg te houden. Ook dit is een belangrijk project dat op onze studietafel ligt.

Ik wens ook nog even onze plannen voor onze Driving Range toe te lichten. Zo hebben we achteraan nieuwe netten geplaatst tot 5 meter hoog. Voor wie het niet zou weten, we hebben een probleem met longhitters die zich niet houden aan de 200m grens. Wij zullen in de toekomst streng moeten optreden, want wij kunnen ons niet veroorloven dat er een kind zou geraakt worden in een tuin achter het net. We plaatsen ook netten aan de linkerkant van onze DR. Verder doen we in januari een test met verlichting van de DR.

En nu een woord van dank aan iedereen die zich tijdens het voorbije jaar met hart en ziel, op vrijwillige basis dat wil ik toch nog eens onderstrepen, voor onze club heeft ingezet.

Een speciaal dankwoord  zou ik willen richten tot onze afscheidnemende Ladieskapitein Andrée Verbeemen en haar charmant ladiescomité.Andréeke, hartelijk dank voor je voortreffelijk werk de voorbije 2 jaren. Je geeft de ladiesscepter door aan het nieuwe Ladiescomité Martine, Marjan, Magda en Annemie. Ik wens het nieuwe comité veel succes.

Ik bedank natuurlijk ook graag onze seniorenkapitein Georges De Kelver en zijn nooit aflatend seniorencomité.

Verder bedank ik ook onze jeugdverantwoordelijke Steven Joossens en zijn collega’s van het juniorencomité.

Een speciale pluim voor onze BGA-kapitein Frank Verbeemen en zijn actieve medewerkers, die in 2016 ons BGA-concept met heel veel succes verder hebben uitgebouwd. Dat is duidelijk te zien aan de vele nieuwe gezichten die wij mogen verwelkomen op onze club. Velen van hen zijn al geïntegreerd in onze geledingen en vele BGA-ers nemen deel aan onze tornooien. Proficiat Frank en het BGA-team.

Ik wens onze afscheidnemende Safarikapitein Gaby Claes in het bijzonder en van harte te bedanken voor zijn voortreffelijke Safariorganisatie in de voorbije jaren. Gaby heeft een nieuwe safarikapitein gevonden. Het is Marc Maesschalck. Ik ben ervan overtuigd dat Marc onze Safaristen, eigenlijk een geweldig plezante bende ongeregeld, in het gareel zal kunnen houden.

Ook dank ik Gerrit Denayer en zijn Men-team. Zij hebben in 2016 de Men's Day verder uitgebouwd tot een vaste waarde op de Brabantse Golf.

Ik bedankt Gerrit ook als onze overall interclubkapitein. Hij heeft samen met zijn interclubkapiteins onze dames en heren weer naar uitstekende successen geleid.

Ik bedank ook Annie Rochette, onze verantwoordelijke voor de Bridge.

Ik ben nog niet klaar met mijn lijstje. Hieruit blijkt nogmaals dat heel veel mensen bij de werking van onze club betrokken zijn. Nu nog een eresaluut voor Frank Decoster en de redactieraad van ons spectaculair verniewd en zeer gesmaakt Kolfmagazine. Iedere keer worden wij weer vergast en verrast met geweldige artikels. Ons Kolfmagazine is uitgegroeid tot een grote toegevoegde communicatiewaarde voor onze Club.

En natuurlijk ook een grote, gemeende bedanking aan alle andere leden die zich voor onze vele tornooien hebben ingezet.

Verder bedankt ik ook mijn collega’s van het dagelijks bestuur, Rik Loeckx, Jan Noblesse en Julius Candries en ook de leden van de raad van bestuur en van de algemene vergadering.

Zeer belangrijk zijn ook onze medewerkers, al dan niet zelfstandig. Ik bedank onze hoofdgreenkeeper Philippe Mallaerts en zijn groenploeg. Zijhebben weer fantastisch werk geleverd in het voorbije jaar.

Dank ook aan onze Manager-Secretaris Greta, ons secretariaatspersoneel en onze “gebouwensluiter” Juleke voor hun ledengericht, gastvrij en uitstekend werk.

Ik dank ook onze pro’s Dany, Yves en Jan.

Ook dank aan onze uitbater Marc en Candy met hun team o.l.v. Jessy.

Tot slot, en last but not least, komen ook onze sponsors en bedrijfsleden aan de beurt, die in belangrijke mate bijdragen tot onze financiële mogelijkheden om verder te investeren.   

Om te besluiten wil ik nogmaals alle leden van harte bedanken voor hun trouw aan onze club en voor hun grote bijdrage aan het slagen van het voorbije seizoen. Ik ben ervan overtuigd dat wij opnieuw een schitterend jaar tegemoet gaan op weer een verbeterde golfbaan. Het nu al, in onze verwachtingen, boeiend seizoen 2017, begint normaal het laatste weekeinde van maart op zaterdag 25 maart met ons traditioneel openingstornooi. Nog 77 keren slapen!

Ik zou willen eindigen met mijn nieuwjaarswens. Beste vrienden, ik wens jullie en allen die jullie dierbaar zijn, uit mijn persoonlijke naam en uit naam van de Raad van Bestuur, het Dagelijks Bestuur en het personeel een gezond en een succesvol 2017.

Lang leve de Brabantse Golf,

           

Willy Donckers
Voorzitter
7/1/2017


PARTNERSContact

Brabantse Golf
Steenwagenstraat 11
1820 Melsbroek

T: 02 751 82 05
F: 02 751 84 25
secretariaat@brabantsegolf.be